09-05-2012

ใหม่....ระบบพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
สถานศึกษาสามารถออกแบบและพิมพ์บัตรประจำตัว
นักเรียนได้เองโดยง่าย ยึดหยุ่น และมีความสวยงาม
ระบบสามารถใช้เสริมได้กับโปรแกรมระบบงานทะเบียน
และวัดผล WAC10 ทุกรุ่น หรือสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้
WAC10 ก็สามารถสั่งซื้อไปใช้เฉพาะโปรแกรมนี้ได้
ราคาเพียง 1,000 บาท 
ดูรายละเอียด      Download โปรแกรมที่นี่

16-06-2011

ใหม่....ระบบแสดงผลการเรียนทางเวบไซต์
สถานศึกษาสามารถให้นักเรียนดูผลการเรียนผ่าน
ทางเวบไซต์ โดยใช้ได้กับ Hosting ที่เป็น Window
และ Linux  ระบบสามารถใช้เสริมได้กับโปรแกรม
WAC10 ทุกรุ่น  ราคาเพียง 990 บาท 
ดูรายละเอียด      Download โปรแกรมที่นี่

16-06-2011

ใหม่....ระบบแสดงผลการเรียนด้วยบัตรนักเรียน
สถานศึกษาสามารถตั้งคอมพิวเตอร์ตามจุดต่างๆ
แล้วให้นักเรียนมาใช้เพื่อเรียกดูผลการเรียนของ
ตัวเองได้ หากไม่มีบัตรนักเรียนก็ใช้การคีย์เลข
ประจำตัวบนคีย์บอร์ดได้ สามารถใช้เสริมได้กับ
โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่น  ราคาเพียง 500 บาท 
ดูรายละเอียด      Download โปรแกรมที่นี่

09-09-2010

เปิดตัวโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล ใหม่.....
WAC10 รุ่น Enterprise เหมาะสำหรับสถานศึกษา
ที่ต้องการระบบงานทะเบียนและวัดผลที่สมบูรณ์แบบ
พร้อมสารสนเทศต่างๆ ที่มีให้ในโปรแกรม และยัง
สร้างได้เองอีกมากมาย ในราคาที่สามารถซื้อได้
รองรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
 ราคาเพียง 9,900 บาท  ดูรายละเอียด

 

 
Download โปรแกรมที่นี่   Build 24/11/2556
ล็อคอิน : admin        รหัสผ่าน : password
21-06-2010
 
เปิดตัวโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล ใหม่.....
WAC10 รุ่น Professional เหมาะสำหรับสถานศึกษา
ที่ต้องการสารสนเทศที่สร้างได้เองมากมาย แต่ราคา
ย่อมเยา รองรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551
ราคาเพียง 5,000 บาท  ดูรายละเอียด

 

 
Download โปรแกรมที่นี่  Build 24/11/2556
ล็อคอิน : admin        รหัสผ่าน : password
21-06-2010   
 
เปิดตัวโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล ใหม่.....
WAC10 รุ่น Standard เหมาะสำหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กรองรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 2551

ราคาเพียง 3,000  บาท  ดูรายละเอียด
 

 
Download โปรแกรมที่นี่   Build 24/11/2556
ล็อคอิน : admin        รหัสผ่าน : password
 
 
   
           สถานศึกษาที่สั่งซื้อโปรแกรม WAC10 ไม่ว่ารุ่นใด สามารถ Upgrade
  โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ของรุ่นที่สถานศึกษาสั่งซื้อได้ ฟรี คลิกดูวิธีการ Upgrade ที่นี่
   
           ต้อนรับนักเรียนทำบัตรประชาชนแบบ Smart Card
หากสถานศึกษามีเครื่องอ่านบัตร สามารถเสียบบัตรกับ
เครื่องอ่าน ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดบนหน้าบัตรจะโหลดเข้า
โปรแกรมได้ทุกรุ่นทันที ลดภาระการคีย์ข้อมูลนักเรียน
ไม่เหนื่อยอีกต่อไป........
          เราได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมการปกครอง
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ในฐานะหน่วยงานนำร่อง
ประยุกต์ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด
พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
  หมายเหตุ เครื่องอ่านบัตร สามารถซื้อได้ตามร้านไอที ในราคาประมาณ 500 บาท
   
   
          โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 24/11/2556  เพิ่มบัญชีรายชื่อนักเรียน
  และแบบรายงานผลการเรียนรายวิชา กระดาษ F4
          สำหรับรุ่น Enterprise และ Professional เพิ่มแบบแสดงผลการเรียน (ต2ก) แสดง
  ผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
   
          โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 18/06/2556  เพิ่มปุ่มคัดลอกชื่อบิดา
  มารดามาเป็นชื่อผู้ปกครองได้,  เพิ่มใบรายชื่อภาษาอังกฤษ,  เพิ่มข้อมูล Pivot  ชุดที่ปพ.1
  เลขที่ปพ.1 และสาเหตุที่ออก, หน้าจอผู้ใช้งานระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ได้ทีละหลายคน
  และหลายสิทธิ์ในคราวเดียวกัน
         สำหรับรุ่น Enterprise เพิ่มรายงานทะเบียนนักเรียน หน้าจอ ปพ.5 และหน้าจอ
  ผลการเรียนรายวิชา สามารถส่งออกไฟล์เป็น excel ได้แบบทุกวิชา, หน้าจอปพ.5 เพิ่ม
  ช่องอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนเป็น 5 ช่อง
   
          โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 23/03/2556  เพิ่มปุ่มปรับ
  ความสวยงามข้อความแสดงคะแนน O-NET ด้านหลังปพ.1,  เพิ่มบรรทัดการกรอก
  ผลการเรียนให้เห็นเกรด 4, แก้ไขรายงานรายชื่อผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การจบแสดงผลผิด
          สำหรับรุ่น Enterprise  ใบ Transcript และใบรับรองผลการเรียนสามารถพิมพ์ได้
  6 ปีการศึกษา เพิ่มความเร็วในการประมวลผลใบแจ้งผลการเรียน และใบคะแนนการสอบ
   
          โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 17/03/2556  เปลี่ยนช่องการเรียง
  วิชากรอกคะแนน O-NET ใหม่  ตามกลุ่มสาระ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในกรอกคะแนน
   
          โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 08/02/2556   เพิ่ม ปพ.1 O-NET
  80 : 20
   
          โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 29/10/2555 หน้าจออนุมัติจบ
  เพิ่มการกรอกคะแนน O-NET แบบทั้งห้อง และหน้าจอนักเรียนเพิ่มการกรอกคะแนน
  O-NET แบบง่าย, เพิ่ม ปพ.7 แบบสำเร็จการศึกษา/แบบที่โรงเรียนสามารถระบุข้อความ
  เองได้และสามารถเลือกปรินท์รูปถ่ายได้, ใบเช็กชื่อเพิ่มการพิมพ์แบบแนวนอนได้
          สำหรับรุ่น Enterprise  ใบ Transcript สามารถเลือกปรินท์รูปถ่ายได้, แก้ไข
  ให้การนำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel สามารถนำเข้าช่องเกรดพิเศษได้, แก้ปัญหา
  การคัดลอกคะแนนหน้าจอ ปพ.5
   
           โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 22/09/2555 ปพ.3 เพิ่มเส้นประ
  ระหว่างบรรทัด และเพิ่มบรรทัดว่างหากข้อมูลนักเรียนมีน้อยกว่าจำนวนบรรทัด, ปพ.1
  เกณฑ์การประเมินด้านหลังสามารถเพิ่มลดขนาดตัวอักษรได้, เพิ่มเมนูนำเข้า-ส่งออก
  ได้แก่ ส่งออกข้อมูลสถานศึกษา นักเรียน อาจารย์, เพิ่มฟิลด์การทำ Pivot ในเมนู
  สารสนเทศ-วิเคราะห์ข้อมูล
          สำหรับรุ่น Enterprise  ปรับใบ Transcript เป็นแบบสพฐ., เพิ่ม ปพ.7 แบบภาษา
  อังกฤษเพิ่มใบปพ.4ใบแจ้งผลการเรียนเพิ่มให้เลือกแสดงคะแนนดิบได้, แก้ไข
  ปัญหาการนำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel เหลื่อมช่อง
   
           โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 23/07/2555 เพิ่มบัญชีรายชื่อ
  นักเรียนแบบที่ 2, ทำให้ปพ.1 ปพ.3 ปพ.5 ปพ.7สามารถพิมพ์ตำแหน่งผู้บริหาร 2 บรรทัด
  แก้ปัญหาชื่อโรงเรียนที่มีตัวเลขให้พิมพ์เลขไทยในการพิมพ์ปพ.2 และปพ.7 ได้, แก้ไข
  สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านหลังปพ.1 ออกไม่ตรงกับที่เลือกในหน้าจอ,
  แก้ไขตัวอักษรในปพ.7 หาย, ปรับการส่งออกปพ.5 ไปยัง excel, ปรับฐานข้อมูลจังหวัด
  ภาษาอังกฤษ,เพิ่มให้ Transcript สามารถเลือกออกตราโรงเรียนได้
   
           โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 12/06/2555 ประมวลผลช่อง
  สาเหตุที่ออก สรุปผลการประเมิน และผลการตัดสิน หลังปพ.1 โดยอัตโนมัติ  จาก
  เกณฑ์การจบหลักสูตร รวมทั้งประมวลผลช่องอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน, ผลคุณลักษณะ
  อันพึงประสงค์ โดยอัตโนมัติจากค่าฐานนิยมของแต่ละรายวิชา , แก้ bug การโอนถ่าย
  ข้อมูลผลการประเมินจากเวอร์ชั่นเดิม และปัญหาการพิมพ์ปพ.3 ไม่ได้  สำหรับรุ่น
  Enterprise เพิ่มรายงานผลสัมฤทธิ์รายกลุ่มสาระในแต่ละระดับชั้น โดยคิดเป็นร้อยละ
  (ตามมาตรฐาน สมศ.)
   
           โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 09/05/2555 เพิ่มให้หน้าจอนักเรียน
  แจ้งชั้น/ห้องปัจจุบันของนักเรียน,  เพิ่มรายงานรายชื่อผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การจบ,  เพิ่มให้
  โปรแกรมสามารถ Upgrade เวอร์ชั่นใหม่ของรุ่นที่ใช้ได้เองอัตโนมัติเมื่อเปิดโปรแกรม
   
           โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 22/02/2555 เพิ่มปุ่มปรับคำนำหน้า
  จากด.ช./ด.ญ.เป็น นาย/นางสาว อัตโนมัติปพ.7 สามารถกำหนดการหมดอายุของ
  เอกสารได้เอง และปรับเป็นเลขไทยแก้ปัญหาสิทธิ์ผู้ใช้งานเสียแก้ไขการพิมพ์
  รายงานครอบครัวนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่ได้
   
           โปรแกรม  WAC10  รุ่น  Enterprise  ที่ Build 26/01/2555 เพิ่มสรุปผล
  จำนวนนักเรียนที่ได้ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ของอ่านคิดวิเคราะห์ฯ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  แก้ไขปัญหาการส่งออกไปยังโปรแกรม student
   
           โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 23/01/2555 ปพ.1 เพิ่มแบบ 4 คอลัมน์
  โปรแกรม WAC10  รุ่น  Enterprise รายงานระดับผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มแสดง GPA แบบ
  รายห้อง
   
           โปรแกรม  WAC10  รุ่น  Enterprise  ที่ Build 14/12/2554 เพิ่มรายงาน
  ระดับผลการเรียนรายกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อนำไปกรอกในรายงานการประกัน
  คุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ 5, แก้ปัญหาเมื่อเครื่องติดไวรัส แล้วทำให้คำสั่งพิมพ์
  รายงานเกี่ยวกับผลการเรียนไม่ได้ แก้ BUG แบบรายงานผลการเรียนรายวิชาในกรณี
  สั่งพิมพ์แบบทุกรายวิชาทั้งห้อง
   
           โปรแกรม  WAC10  รุ่น  Enterprise  และ   Professional  ที่ 
  Build 01/12/2554 ใบแจ้งผลการเรียน เพิ่มขนาด F4 พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ผู้ปกครอง เพื่อส่ง
  แจ้งทางไปรษณีย์
   
           โปรแกรม WAC10  ทุกรุ่นที่  Build 26/11/2554 สามารถนำเข้าข้อมูล
  จาก Excel ซ้ำได้หลายครั้ง และเพิ่มให้สามารถนำเข้าผลการเรียนได้ด้วย
   
           โปรแกรม WAC10  ทุกรุ่นที่  Build 22/11/2554 ปพ.7 เพิ่มให้สามารถ
  เลือกแสดง GPA เฉพาะในปีการศึกษา และภาคเรียนที่ต้องการได้, หน้าจอผลการเรียน
  ีการคำนวณ GPA ให้ทันทีหลังจากบันทึกผลการเรียน
   
           โปรแกรม WAC10  รุ่น Enterprise  ที่  Build 30/10/2554 สามารถ
  ส่งออก ปพ.5 ไปทำใน Excel แล้วนำกลับเข้ามาได้, ใบแจ้งผลการเรียน เพิ่มผลอ่านคิดฯ
  คุณลักษณะฯ , หน้าจอผลการเรียนเพิ่มปุ่มเครื่องมือช่วยลงผลการเรียนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ
   
           โปรแกรม WAC10  ทุกรุ่นที่  Build 07/06/2554 ห้องเรียนเพิ่มเลขที่และ
  เพิ่มปุ่มลงชั้นห้องย้อนหลังอัตโนมัติ สามารถลงหมายเหตุในปพ.1 ได้พร้อมกันทั้งห้อง
   
           โปรแกรม WAC10  ทุกรุ่นที่  Build 01/05/2554 ปพ.7 เพิ่มกรอบใส่รูป
  และวันหมดอายุเอกสาร และแก้ไขปัญหาการโอนเลขประจำตัวประชาชนจากไฟล์ Excel
   
           โปรแกรม WAC10  ทุกรุ่นที่  Build 28/02/2554 ปพ.1 สามารถเลือกพิมพ์
  หรือไม่พิมพ์วันที่ออกเอกสาร ชื่อผู้บริหารและนายทะเบียนได้ ละการพิมพ์วิชากิจกรรม
  ด้านหลังปพ.1สามารถขึ้นคอลัมน์ใหม่ได้  ปพ.7 สามารถเลือกพิมพ์แบบรายห้องได้
   
           โปรแกรม WAC10  ทุกรุ่นที่  Build 24/01/2554 เพิ่มพิมพ์รายงาน ปพ.3
  ฉบับแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กระดาษเปล่า F4) และปพ.1 สามารถเลือกพิมพ์ผลการเรียน
  เฉพาะ ป4.-ป.6 ได้
   
           โปรแกรม WAC10  ทุกรุ่นที่  Build 02/11/2553  เป็นต้นไป สามารถ
  นำเข้าข้อมูลจาก Excel ได้แล้ว คลิกที่นี่
   
 
    FAQ รวบรวมคำถาม ปัญหา คำตอบ และวิธีการแก้ไข  คลิกที่นี่
   
  รายชื่อสถานศึกษาที่ให้ความไว้วางใจใช้โปรแกรม  คลิก....
   
    ชมตัวอย่างการสร้างสารสนเทศได้เอง ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที ไม่มีโปรแกรมใด
  ทำได้มาก่อน
  ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3           ตัวอย่างที่ 4
 
  WAC10 สุดยอดโปรแกรมบริหารงานสถานศึกษา ที่ให้สารสนเทศได้ตามใจคุณ
     
    ด้วยการนำเทคโนโลยี Pivot เข้ามาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม ทำให้สถานศึกษา
  สามารถสร้างสารสนเทศได้ดั่งใจต้องการ โดยอาจารย์ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้
  ด้านฐานข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น  เพียงคลิกแล้วลากข้อมูลที่ต้องการมาวางเท่านั้น  ไม่ว่า
  ต้องการสารสนเทศแบบใด ก็สั่งได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที   นอกจากนี้หน้าตา
  โปรแกรมยังมีความสวยงาม  ใช้งานง่าย  ราคาย่อมเยา  ไม่จำกัดเครื่องที่ใช้งาน
  ไม่จำกัดจำนวนนักเรียน  
 
     
     
 

 

 Copyright  © 2007 World Advance Compass Limited Partnership. All Rights Reserved.