WAC10 เวบบอร์ด

หมวดหมู่ทั่วไป => แนะนำและสอบถามการใช้งาน => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2013, 09:20:15 pm

หัวข้อ: การแก้ไขเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาล้นกระดาษในปพ.1 แบบ O-NET
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2013, 09:20:15 pm
เนื่องจากปพ.1 แบบ O-NET 80:20 ช่องเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษามีขนาดเล็กลง

ทำให้ข้อความที่สถานศึกษาเคยพิมพ์ไว้  จะล้นกระดาษหายไป

วิธีการแก้ไข   ให้เข้าที่หน้าจอ ข้อมูลพื้นฐาน-----ทั่วไป-----สถานศึกษา

แล้วทำขั้นตอนดังนี้ (ดูไฟล์ภาพประกอบ)

1. คลิกเลือก TAB เกณฑ์การจบ

2. เลือกหลักสูตรที่ต้องการแก้ไข ปรับขนาดตัวอักษร

3. ลากเมาส์ทำแถบแสง ให้ครอบคลุมข้อความที่ต้องการปรับขนาดตัวอักษร

4. คลิกปุ่ม A (อักษรตัวเล็ก) คลิก 1 ครั้ง จะเป็นการปรับขนาดตัวอักษรให้เล็กลง 1 ไซด์

5. เมื่อปรับขนาดตัวอักษรตามที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม จัดเก็บข้อมูล   ที่แถบเครื่องมือด้านล่าง

จากนั้นไปลอง preview ดูตัวอย่างรายงานปพ.1 แบบ O-NET ด้านหลัง  หากยังไม่เป็นที่พอใจหรือยังไม่ได้ตามที่ต้องการ ให้กลับมาทำตามขั้นตอนใหม่


หัวข้อ: Re: การแก้ไขเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาล้นกระดาษในปพ.1 แบบ O-NET
เริ่มหัวข้อโดย: prasitcu ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2013, 04:31:03 pm
มีคำอธิบาย "เกณฑ์การจบของสถานศึกษา" ให้ก๊อปไปใส่ใหมครับ ขอหน่อย
หัวข้อ: Re: การแก้ไขเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาล้นกระดาษในปพ.1 แบบ O-NET
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2013, 04:40:04 pm
ตัวอย่างจากโรงเรียนอื่นนะคะ

1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน ปีละ 840 ชั่วโมง และรายวิชา/เพิ่มเติมปีละ 40 ชั่วโมง
2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ระดับ 1 ขึ้นไปทุกรายวชิาพื้นฐาน
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม/ดี/ผ่าน
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ดีเยี่ยม/ดี/ผ่าน
5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมปีละ 120 ชั่วโมง และได้ผลการประเมิน "ผ" ทุกกิจกรรม
คำอธิบายระดับผลการเรียนรายวิชา
4"    หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม                       "3.5" หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก                         "3"    หมายถึง  ผลการเรียนดี
"2.5" หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี                   "2"    หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ                     "1.5" หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้
"1"    หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ           "0"   หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
หัวข้อ: Re: การแก้ไขเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาล้นกระดาษในปพ.1 แบบ O-NET
เริ่มหัวข้อโดย: prasitcu ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2013, 04:46:54 pm
ขอทั้งของ ประถม / และ มัธยม ต้นเลยครับ

ขอบคุณม๊ากๆ
หัวข้อ: Re: การแก้ไขเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาล้นกระดาษในปพ.1 แบบ O-NET
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2013, 07:44:52 pm
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน   66  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด
(2)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน   66  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  11  หน่วยกิต
(3)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
(4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
(5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
คำอธิบายระดับผลการเรียนรายวิชา
"4"    หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม                       "3.5" หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก                         "3"    หมายถึง  ผลการเรียนดี
"2.5" หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี                   "2"    หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ                     "1.5" หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้
"1"    หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ           "0"   หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด
(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
คำอธิบายระดับผลการเรียนรายวิชา
"4"    หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม                            "3.5" หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก                                 "3"    หมายถึง  ผลการเรียนดี
"2.5" หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี                        "2"    หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ                             "1.5" หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้
"1"    หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ                "0"   หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ